خودروی جیپ برای همه ی ما آشنا است ، اما یک شرکت خودروسازی کوچک در امریکا دست به کار بزرگی زده و یک جیپ بسیار بزرگ تولید کرده است! سازنده ی این خودرو می گوید این یک نماد از صنعت خودروسازی امریکا در جهان است .
البته این خودرو مشکلی دارد که به اندازه ی خودش بزرگ است و آن اینکه کسی نمی تواند پشت فرمان این خودروی غول پیکر رانندگی کند.
سازنده ی این خودرو در پاسخ به این سوال که انگیزه ی اصلی اش از ساخت چنین خودروی بزرگی چه بوده است فقط یک جمله ی کوتاه می گوید :" عشق به ماشین !"